PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA KORČULA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i ravnateljica Gradskog muzeja Marija Hajdić dana 15. siječnja 2021. godine donosi 

 

PLAN NABAVE  GRADSKOG MUZEJA KORČULA ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

Javni naručitelj  Gradski muzej Korčula u 2021. godini planira nabavu roba radova i usluga prema opisu i na način kako slijedi:  

 

Red. br. 

Konto 

Predmet nabave 

Evid. br. nabave 

Procijenjena vrijednost u kunama 

Vrsta postupka nabave 

Ugovor 

Planirani početak nabave 

Planirano trajanje ugovora 

1. 

3221 

Uredski materijal 

 

8.000,00 

 

 

 

 

 

 

Uredski materijal 

 

5.000,00 

bagatelna/ narudžbenica 

 

tijekom godine 

 

 

 

Stručna literatura 

 

  3.000,00 

bagatelna/ narudžbenica 

 

tijekom godine 

 

2. 

3224 

Materijal i dijelovi za tekude održavanje 

 

500,00 

 

 

tijekom godine 

 

3. 

3231 

Usluge telefona, pošte i prijevoza 

 

27.000,00 

bagatelna/ narudžbenica 

 

 

 

 

 

Usluge telefona, faksa i interneta 

 

25.000,00 

bagatelna/ narudžbenica 

ugovor 

tijekom godine 

 

 

 

Poštarina 

 

2.000,00 

bagatelna/ narudžbenica 

 

tijekom godine 

 

5. 

3232 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

 

2.000,00 

bagatelna/ narudžbenica 

 

tijekom godine 

 

6. 

3233 

Usluge promidžbe i informiranja 

 

7.000,00 

bagatelna/ narudžbenica 

 

tijekom godine 

 

7. 

3237 

Intelektualne i osobne usluge 

 

21.000,00 

bagatelna 

ugovori 

tijekom godine 

 

8. 

3237 

Računalne usluge 

 

5.500,00 

bagatelna 

ugovor 

tijekom godine 

 

9. 

3235 

Razglas 

 

  500,00 

 

 

 

 

10. 

3239 

Grafičke i tiskarske usluge 

 

91.000,00 

bagatelna/ narudžbenica 

 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tijekom godine 

 

  11. 

3292 

Premije osiguranja 

 

9.494,00

bagatelna 

ugovori 

tijekom godine 

 

  12. 

3232 

Usluge tekudeg i investicijskog održavanja- konzervatorsko-

restauratorski postupak 

 

112.920,00

bagatelna 

ugovori 

 

 

13. 

4234 

Muzejski izlošci 

 

10.000,00 

bagatelna 

ugovori 

tijekom godine 

 

 

 

Članak 2. 

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine, a objavit de se na stranici  Gradskog muzeja Korčula. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com