NATJEČAJ za prijam u radni odnos Kustosa

Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11), ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 20. travnja 2021. godine raspisuje 

 

N A T J E Č A J

 

za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

 

Kustosa

(1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

 

Na ovaj natječaj za prijam u radni odnos (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

1. Uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/01) 

- položen stručni ispit za kustosa.

Na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita za kustosa uz uvjet polaganja po stjecanju uvjeta za pristup polaganju stručnog ispita.

2. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju, o čemu će se kandidati obavijestiti najmanje tri dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na  natječaj. 

3. Prijava na natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj i naznaku za koje radno mjesto se podnosi prijava te vlastoručni potpis, a ako je primjenjivo i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.

              Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis, 

  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi),

  • dokaz o položenom stručnom ispitu za kustosa (preslika potvrde/uvjerenja o položenom stručnom ispitu), ako kandidat ima položen stručni ispit.

        Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa, tj. sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid izvornike isprava priložene uz prijavu na natječaj za one isprave koje je dostavio u (običnom) presliku a odnose se na dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, u protivnom smatrat će se da je odustao od prijma u radni odnos.

  4. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da se njihovi podaci mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU Ll19 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te ostavljanju izvan snage Direktive 95/46lEZ.

5. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

6. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave) navedene u natječaju.

7. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu iste.

    8. Prijave  na  natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Gradskog muzeja.

    9.  Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se poštanskom (preporučenom) pošiljkom, na adresu: Gradski muzej, Trg sv. Marka 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za kustosa“. 

10. O rezultatima natječaja, tj. izboru kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od dana izbora.

11. Gradski muzej, kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

 

                                                                                                                         

     Ravnateljica  

        Marija Hajdić


 

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com