JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA                                 

Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu

javnog natječaja

 

r a s p i s u j e

 

 

J A V N I    N A T J E Č A J

 

za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja 

 

1. Ravnatelj/ica Gradskog muzeja u Korčuli (dalje u tekstu: Muzej) imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

2. Za ravnatelja/icu Muzeja može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. 

 Glede stručne spreme uvjetima zadovoljava i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj  djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 45/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 60/15 i 131/17).

3. Uz prijavu, na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće isprave:

    -     životopis s opisom dosadašnjeg rada,

    -     dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta),

    -     dokaze o radu u muzeju od najmanje pet godina ili radu u kulturi, znanosti ili  

          obrazovanju od najmanje 10 godina (preslika ugovora, rješenja ili        

          potvrde poslodavca),

  • dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la,

  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 

-     prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

 

 

 

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati/kinje izričito su suglasni da se njihovi podaci mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU Ll19 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te ostavljanju izvan snage Direktive 95/46lEZ.

4. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

    Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 39/18) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužan/a se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

    Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

    Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

5. Sukladno čl. 41. stavku 1. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) ovaj natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Muzeja, a ukoliko ista ne bude dostupna, onda na mrežnoj stranici Grada Korčule, te u „Narodnim novinama“.

6. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

7. Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Korčule, na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu Gradskog muzeja u Korčuli“.

8. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

9. Odluku o imenovanju ravnatelja/ice Muzeja donosi Gradsko vijeće Grada Korčule.

10. Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o rezultatima natječaja u roku 45 dana od dana isteka natječajnog roka.

            11. Kandidatima/kinjama se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta), koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa.

    12. Prije donošenja odluke o imenovanju ravnatelja/ce Muzeja tražit će se od kandidata/kinje uvid u izvornike ili ovjerene preslike isprava iz točke 3. ovog natječaja.

 

KLASA: 013-03/20-01/05

URBROJ: 2138/01-02-20-4

Korčula, 8. prosinca 2020.

 

                                                                                                              Predsjednik Povjerenstva

 

                                                                                                                 Srđan Mrše, dipl. iur.

 

 

Objavljeno u „Narodnim novinama“

 

 

br. 141/20 od 18. 12. 2020.

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com