N A T J E Č A J za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta Kustosa i Muzejskog tehničara

GRADSKI MUZEJ

Trg sv. Marka 1

20260 Korčula

 

Broj: GM/R-N-1/2019

        

    Na temelju članaka 13. i 48.a  Statuta Gradskog muzeja, članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja, Zaključka Gradskog vijeća Grada Korčule, KLASA: 110-01/19-01/01, URBROJ: 2138/01-19-2, od 4. srpnja 2019., te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11), ravnateljica Gradskog muzeja u Korčuli dana 18. rujna 2019. godine raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

 

za prijam u radni odnos u Gradski muzej za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta

 

1. Kustosa 

(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

 

2. Muzejskog tehničara

(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseca)

 

 

1. Uvjeti:

a/ Pod 1. - Kustos

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/01) 

- položen stručni ispit za kustosa

b/ Pod 2. - Muzejski tehničar

- završeno srednje obrazovanje (SSS/SŠS)

- položen stručni ispit za muzejskog tehničara.

2. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obavit će se intervju, o čemu će se kandidati obavijestiti najmanje tri dana prije održavanja intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao/la prijavu na  natječaj. 

3. Prijava na natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj i naznaku za koje radno mjesto se podnosi prijava te vlastoručni potpis, a ako je primjenjivo i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.

     Ukoliko jedan/na kandidat/kinja podnosi prijavu za oba radna mjesta, onda mora podnijeti zasebnu prijavu za svako radno mjesto. 

              Uz pisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  • životopis, 

  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi), odnosno dokaz o završenom srednjem obrazovanju (preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi),

  • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika potvrde/uvjerenja o položenom stručnom ispitu). 

        Izabrani kandidat/kinja je dužan/na prije zasnivanja radnog odnosa, tj. sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid izvornike isprava priložene uz prijavu na natječaj za one isprave koje je dostavio u (običnom) presliku, u protivnom smatrat će se da je odustao od prijma u radni odnos.

    4. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

    Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u lokalnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 39/18), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

    Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

    Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

    Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika/ce nacionalne manjine.

5. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave) navedene u natječaju.

6. Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu iste.

    7. Prijave  na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

    8.  Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se poštanskom (preporučenom) pošiljkom ili neposrednom predajom na protokol Gradskog muzeja, na adresu: Gradski muzej, Trg sv. Marka 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za kustosa“ ili „Natječaj za muzejskog tehničara“. 

9. O rezultatima natječaja, tj. izboru kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 30 dana od dana izbora.

10. Gradski muzej, kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

 

                                                                                                                               Ravnateljica

                                                                                                                    Marija Hajdić

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici HZZ

dana 19. rujna 2019. godine

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com