GRADINE I GOMILE OD ŽRNOVA DO LUMBARDE

Zbog velikog zanimanja lokalne publike donosimo nastavak virtualne izložbe Gradine i gomile otoka Korčule prikazane na manifestaciji Noć muzeja 2021. godine. 

Terenskim pregledom (rekognosciranjem) ustanovljen je izniman arheološki potencijal na prostoru današnjeg naselja Žrnova, Grada Korčule te općine Lumbarda. Zabilježene su dvije gradine te tridesetak gomila-tumula. Uzrok velike količine arheoloških ostataka na spomenutom prostoru je upravo povoljan geografsko-strateški položaj i uvjeti za život (plodno tlo, dostupna voda, blizina mora i kopna etc.). 

Na prvom mjestu moramo istaknuti naselje gradinskog tipa Stine u Žrnovu (zaseok Brdo). Svojom veličinom, strateškom važnošću te količinom razasutog keramičkog materijala spada u jedno od najzanimljivijih arheoloških lokaliteta na čitavom otoku. Gradina je smještena na terasastim padinama brda neposredno iznad Marmontovog puta, prirodno zaštićena sa impozantnim vapnjenjačkim stjenama-Stinama. Pojedini vrhovi Stina (popularno zvani koki) služili su i kao ''tornjevi'' za vizualnu komunikaciju s kojih se može nadzirati čitavi Pelješki kanal te kopno. Analizom materijala razasutog po poljoprivrednim ogradama (mejama) lokalitet je datiran u željezno doba odnosno helenizam. Budućim arheološkim istraživanjima nametnuta su brojna važna pitanja, poput Ilirskih/Plerejskih odnosa sa obližnjim grčkim kolonistima na Koludrtu, te kasnijim rimskim prodošlicama. 

 

U neposrednoj blizini lokaliteta Stine, na području zaseoka Brdo nalazi se gradina Stražica datirana u željezno doba. Gradina je manjeg opsega, stoga je pretpostavka da je mogla služiti kao stražarnica, a njen toponim to i potvrđuje. Terenskim pregledom na lokalitetu je ustanovljen kameni bedem, na sjevero-zapadnoj strani podebljan sa dvije kamene gomile. U suvremenim ratovima gomile su poslužile za izgradnju bunkera, što je samo potvrda strateški povoljne pozicije u prostoru s koje se nadzire Pelješki kanal. Gradina Stine sa Stražicom ostvaruje potpunu vizualnu komunikaciju te je zasigurno mogla biti dodatna stražarnica tijekom opasnih željeznodobnih vremena.

 

Gotovo tridesetak gomila-tumula ustanovljeno je na prostoru od Korčule do Lumbarde. Iliri, točnije Plereji, postavljali su gomile uz Gornje i Donje blatsko polje. Pojedine gomile zabilježene su na strateškim pozicijama-vrhovima brda s kojih se jasno nadzire istočni ulaz u Pelješki kanal i korčulanski arhipelag. Jedna od njih, na položaju Vela Straža, služi i danas kao osmatračnica vatrogascima. Točna namjena ovako neobično postavljenih gomila još uvijek je aktualno pitanje tekućih i budućih istraživanja. Nekolicina gomila je devastirana i u njima je vidljiva četvrtasta grobna raka za pokojnika. 

 

 

Opisani lokaliteti već privlače pažnju sportsko-rekreacijskih turista, poput Stina u Žrnovu. Pridoda li se tome arheološka komponenta moguće je ostvariti kulturno-rekreacijski turizmam na otvorenom, što bi pripomoglo rješavanju društvenih i ekonomskih izazova u doba pandemije Covid-19.   

 

 

Marta Kalebota, kustosica
Gradski muzej Korčula

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com

 

Cijene ulaznica

Za posjetitelje u grupama od 10
i više posjetitelja
- 25 kuna.
Cijena za individualne posjetitelje
- 40 kuna,
Za djecu u organiziranim posjetima
- 15 kuna.

Otvoreno za posjetitelje:

Ponedjeljak - subota

(09:00-21:00)


Nedjelja

(15:00-20:00)

Kula KOPNENIH VRATA

STALNA IZLOŽBA
"KORČULANSKA MOREŠKA"
Kula KOPNENIH VRATA (Revelin) .
Radno vrijeme: 09-21h.

Kuća Marka Pola

Radno vrijeme:
PON.-NED. 09.00-21.00 h